FINANCIEEL VERSLAG


Jaarrekening Stichting Kambo      
Bedragen in Euro's      
  1-1 t/m 31-12-2016   1-1 t/m 19-12-2017
Inkomsten      
       
Inkomsten gezamenlijke acties 0,00   922,00
Inkomsten acties van derden 0,00   2.375,00
       
       
Overige inkomsten 0,00   0,00
Totale inkomsten 0,00   3.297,00
       
       
Bestedingen      
Bestuurskosten 0,00   43,65
Kosten beheer en administratie 269,60   124,80
Besteed aan doelstelling 600,00   2.405,00
Toevoeging aan reserves 0,00   723,55
Onttrekking aan reserves -869,60   0,00
Totale kosten/bestedingen 0,00   3.297,00
       
Activa      
       
Immateriële vaste activa 0,00   0,00
Vorderingen en overlopende activa 0,00   0,00
Liquide middelen (bankrekening) 828,81   1.572,36
Totale activa 828,81   1.572,36
       
Passiva      
       
Reserves en fondsen 828,81   1.552,36
Kortlopende schulden 0,00   20,00
Totale passiva 828,81   1.572,36
       
       
Saldo bankrekening begin 2016 1.698,41    
Saldo bankrekening einde 2016 828,81    
Saldo bankrekening einde 2017 1.572,36