FINANCIEEL VERSLAG


Jaarrekening Stichting Kambo 2017/2018    
           
      1-1 t/m 31-12-2017   1-1 t/m 31-12-2018
Inkomsten          
           
Inkomsten gezamenlijke acties  €                    922,00  

 €                           -  

Inkomsten acties van derden    €                 2.375,00    €                3.000,00
           
           

Overige inkomsten

 

   

 €                            -  

   €                           -  
Totale inkomsten      €                 3.297,00    €                3.000,00
           
           
Bestedingen          
Bestuurskosten      €                      43,65    €                   469,81
Kosten beheer en administratie  €                    124,80    €                   236,00
Besteed aan doelstelling    €                 2.405,00    €                   363,00
Toevoeging aan reserves    €                    723,55    €                1.931,19
Onttrekking aan reserves    €                            -      €                           -  
Totale kosten/bestedingen    €                 3.297,00    €                3.000,00
           
Activa          
                          
Immateriële vaste activa    €                                -      €                              -  
Vorderingen en overlopende activa  €                                -      €                              -  
Liquide middelen (bankrekening)  €                 1.572,36    €                3.503,55
Totale activa      €                 1.572,36    €                3.503,55
           
Passiva          
           
Reserves en fondsen    €                 1.552,36    €                3.503,55
Kortlopende schulden    €                      20,00    €                           -  
Totale passiva      €                 1.572,36    €                3.503,55
           
           
           
Saldo bankrekening einde 2017: € 1572,36    
Saldo bankrekening begin 2018: € 1572,36    

Saldo bankrekening einde 2018: € 3503,35

   

Jaarrekening Stichting Kambo 2016/2017

Download
Stichting Kambo jaarrekening 16 17.pdf
Adobe Acrobat document 242.9 KB