JAARVERSLAGEN


JAARVERSLAG 2022

  1. In 2022 heeft Stichting Kambo dankzij nieuwe sponsors twee nieuwe scholen aan het project kunnen toevoegen. Momenteel volgen dus 10 scholen het LOGO 2000 programma. Ook de leerkrachten van deze nieuwe scholen nemen deel aan de trainingen (6x per jaar).

  2. Op elke school is nu een LOGO 2000 Schoolcoördinator aangesteld. Deze is verantwoordelijk voor het inwerken van tussentijds aangestelde LOGO 2000 leerkrachten. Ze organiseren ook de assessments aan het einde van elk trimester. En ze organiseren teamvergaderingen, na collegiale intervisies en lesobservaties.

  3. Intussen nemen bijna 4000 leerlingen deel aan de lessen in dit project en tientallen leerkrachten.

  4. Eind 2022 heeft Kambo een aannemer verzocht om een voorstel uit te werken voor de bouw van een nieuwe vleugel voor de Katemoschool. Dit in overleg met het districtskantoor voor onderwijs.

 

  5. Eind 2022 heeft het Provinciaal Hoofd Onderwijs (PEO) met enkele van zijn stafleden het project bezocht. Ze hebben o.a. lessen en assessments bijgewoond en met leerkrachten gesproken. De PEO heeft een aanbevelingsbrief geschreven voor sponsors en ander belangstellenden (zie website).

  6. Kambo heeft nu ook een vast contact met de ambassadeur van Nederland (standplaats Harare) en de honorair consul in Lusaka.

  7. Voor het project is een extra trainer gevonden en deze is door het Nederlandse team ingewerkt.

  8. De NGO School Language Academy heeft dit jaar het kantoor kunnen inrichten met eenvoudig meubilair en een vaste printer/kopieermachine. Alle materialen voor het project, waar trainers en coördinatoren van gebruik maken, zijn hier beschikbaar.

  9. Bij verschillende gelegenheden zijn video’s van het project gemaakt. Alle video’s zijn beschikbaar via YouTube (zie website) en werden ook aangeboden aan de donors.JAARVERSLAG 2021

  1. In 2021 heeft Stichting Kambo van twee nieuwe sponsors geld ontvangen om het project te implementeren op twee nieuwe scholen. Ook de crowdfunding heeft voldoende opgeleverd om een derde school te laten starten. De leerkrachten en leerlingen van deze nieuwe scholen zijn enthousiast aan de slag gegaan. Dit ondanks de COVID- perikelen. Nochtans moesten de scholen van half juni tot eind augustus de deuren sluiten. Materialen voor de scholen zijn per post verzonden.

  2. Leerkrachttrainingen voor de scholen hebben gewoon doorgang kunnen vinden. Materialen daarvoor zijn vanuit Nederland opgestuurd. Ook de materialen voor de assessments zijn per post naar Zambia gegaan.

 

 3. Stichting Kambo informeert de donoren en andere belangstellenden met een nieuwsbrief Actuele informatie verschijnt ook op de website. De inzameling voor een nieuw schoolgebouw voor de Katemo Primary School gaat gewoon door.

  4. De School Language Academy wordt intussen ook bekend in Lusaka. SLA heeft deelgenomen aan een landelijk onderzoek naar onderwijsprojecten en aan een seminar van het Ministerie van Onderwijs. Ook is er een online workshop verzorgd op de PALFA Conferentie (Pan African Literacy for All) in Lusaka.

  5. Stichting Kambo heeft een bestuurswisseling gekregen. De nieuwe bestuursleden stellen zich voor op de website.JAARVERSLAG 2020

1. In 2020 heeft Stichting Kambo van verschillende donoren een geldbedrag van € 3.000 ontvangen. Voor dat bedrag wordt een basisschool voorzien van een tweetal pakketten onderwijsmateriaal (LOGO 2000), een zestal trainingen voor de leerkrachten die daarmee werken en een toets pakket om elk trimester de resultaten van de lessen te meten. In 2020 hadden 7 scholen een sponsor.

Stichting Kambo informeert de donoren en andere belangstellenden met een nieuwsbrief.  De scholen in Zambia zijn tussen eind maart en begin september 2020 gesloten geweest vanwege Covid. Daarvoor en daarna hebben de leerkrachten, die nieuw in de aanpak zijn, trainingen gevolgd en zijn er bij hen lesbezoeken geweest , die steeds leiden tot feedback en individuele ondersteuning. Deze acties zijn uitgevoerd door onze lokale coördinator en onze lokale teacher trainers. Er is veel contact tussen de Zambiaanse trainers en en scholen en de Nederlandse experts via iPhone communicatie.  In 2019 is door Stichting Kambo in Zambia een ngo opgericht: de School Language Academy. 

2. In 2020 zijn fondsen ontvangen van Wilde Ganzen, Triodos Foundation, Teachers in Media en enkele particulieren. De middelen zijn gebruikt om de werkuren van de trainers en de coördinator te betalen; een deel van het geld, bestemd voor de inrichting van een eigen kantoorruimte in Mfuwe, kon nog niet worden besteed. Hopelijk kan dat in 2021 worden opgepakt. 

Het bestuur van de School Language Academy, bestaande uit enkele schoolhoofden, de DEBS, een CEO van een in de regio actieve ngo en een vertegenwoordiger van de Stichting Kambo, heeft online vergaderd en heeft een jaarverslag en  een financieel verslag uitgebracht aan het Ministerie van Welzijn en Ontwikkeling in Zambia.  De Stichting Kambo heeft ook bijdragen ontvangen van enkele ondernemingen in Nederland en Zambia die bestemd zijn voor bouw van een klaslokaal en een bibliotheekruimte voor een armlastige en afgelegen basisschool in de regio Mfuwe. Zij verzamelt de middelen op verzoek van die ondernemingen en zal op termijn samen met de lokale professionals van het Ministerie van Onderwijs dit plan mee helpen realiseren.

 JAARVERSLAG 2019

1. In 2019 zijn de vijf scholen die LOGO 2000 gebruiken driemaal bezocht door de Nederlandse ondersteuners voor docententrainingen en voor de ondersteuning bij het afnemen van assessments.  De resultaten van de assessments worden in een apart overzicht op deze site getoond. Tijdens die bezoeken worden ook altijd de nieuwe materialen voor het volgende trimester bij de scholen afgeleverd en wordt een nieuw rooster opgesteld. In de periodes ertussen worden de scholen twee maal per trimester bezocht door onze plaatselijke coördinator Charles Zulu. Hij doet klassenobservaties en ondersteunt vooral de leerkrachten die nieuw zijn in de aanpak. Er zijn ook intervisiesessies, die tijdens het schoolbezoek in aanwezigheid van de headmaster worden besproken. In december zijn twee nieuwe assistent-teachertrainers aangewezen. Zij gaan in 2020 meelopen en in 2021 zullen zij zelfstandig gaan trainen. In 2019 zijn 36 nieuwe leerkrachten getraind in de woordenschataanpak en het gebruik van LOGO 2000 en in 2020 zal een nieuw trainersmanual gereed zijn.

  In april 2019 is de DEBS (District Educational Board Secretary) naar de Mwandakwisana school gekomen om het Certificaat voor de best presterende school in het LOGO 2000 project te overhandigen aan het team. Dit gebeurde met een speech voor een vol schoolplein met leerlingen en ouders; iedereen was heel erg trots.. In oktober is een delegatie van Wilde Ganzen bij het project in Mfuwe op werkbezoek geweest. Charles Zulu heeft de groep ontvangen, de nodige informatie gegeven en materialen getoond. In december is er een overleg geweest met de vijf headmasters en de headmasters van drie nieuwe scholen die in het project willen instromen. Er zijn  verschillende gezamenlijke afspraken gemaakt over de inzet van LOGO 2000, over de roosters en over de begeleiding van nieuwe LOGO 2000-teachers. Met deze groep schoolhoofden is een WhatsAppgroep gevormd en sindsdien is er veel uitwisseling van informatie. Helaas kunnen 2 van de 8 schoolhoofden niet meedoen, omdat ze te ver in het achterland wonen. 

         


 

2.  De oprichting van de School Language Academy (SLA) als ngo (non-gouvernementele organisatie) is een feit. De SLA is gecertificeerd en ingeschreven in het Zambiaanse ngo-Register. De SLA heeft als belangrijkste opdracht het overdragen van expertise naar scholen en leerkrachten en is gericht op het versterken van de (school-) taalvaardigheid van de leerlingen in de onderbouw en middenbouw van het primair onderwijs. De statuten van SLA zijn op de Kambo website gepubliceerd. Er zijn 4 lokale bestuurders aangesteld: het districtshoofd onderwijs, een directeur van een 

 

 

plaatselijke ngo, een schoolhoofd en Charles Zulu. Plus een Nederlandse vertegenwoordiger van Kambo. De SLA heeft nu ook een bankrekening en kan fondsen accepteren. Het is de bedoeling dat de SLA een eigen kantoortje opent. De SLA wordt in de toekomst verantwoordelijk voor docenten-trainingen, de certificering van getrainde docenten, de ondersteuning van de scholen en leerkrachten en de toetsing van de leerlingen. Stichting Wilde Ganzen en Triodos Foundation hebben toegezegd dat zij de SLA financieel zullen ondersteunen. 


3.  De Katemoschool is een basisschool in een veraf gelegen gebied, het is een arme school en de voorzieningen zijn beperkt. Samen met Track&Trail River Camp ondersteunt Stichting Kambo die school. In 2019 heeft T&T een nieuwe waterput laten aanleggen, omdat de oude put zeer vervuild was. Ook is schoolpleinmeubilair gemaakt door T&T-staf. Daarnaast hebben zij stalen afsluitbare bibliotheekkasten laten maken. Een groep Britse docenten is een week op de school geweest voor ondersteunende activiteiten. De groep heeft dozen vol bibliotheekboeken gestuurd en samen met twee vrijwilligers is een bibliotheeksysteem opgezet.

   Er is in Engeland ook geld ingezameld  om op part-time basis twee bibliothecarissen te betalen voor 1 dag per week. Inmiddels draait deze activiteit volop. Stichting Kambo heeft de supervisie over het bibliotheekproject. Zij zamelt ook geld in voor de bouw van een blok schoollokalen en een teacherhouse. Nederlandse sponsors en T&T doneren periodiek voor dit bouwproject. Er is intensief contact met het schoolteam en de oudercommissie (PTA) van de Katemoschool. Ook dit project wordt volledig in samenwerking met het districtsbureau onderwijs uitgevoerd.


 

4. Stichting Kambo probeert zo veel mogelijk aansluiting te vinden bij gerelateerde acties voor basisscholen in de Mfuwe- regio. Al jaren zijn er enkele ngo’s actief, zoals Chipembele Wildlife Education, Project South Luangwe en Raise a Smile Zambia. Deze samenwerking is uiterst vruchtbaar, omdat die instellingen al veel praktische ervaring hebben opgebouwd en ons als zodanig goed kunnen adviseren en ons aan uitbreiding van ons netwerk kunnen helpen. In 2018 is in Zambia een oorspronkelijk Indiaas programma uitgerold, te weten Catch Up (Unicef/J-PAL), wat is uitgevoerd door VVOB, een Belgische non-profit organisatie, gericht op onderwijs in ontwikkelingslanden. Het programma zorgt voor een versnelde ontwikkeling van de leesvaardigheid en ondersteunt kinderen met een leesachterstand.

 

   Ook worden leerlingen periodiek getest op hun vooruitgang. School Language Academy probeert aansluiting te vinden bij deze actie, omdat beide aanpakken elkaar wederzijds kunnen versterken. Met de VVOB-staf in Lusaka wordt dan ook regelmatig overleg gevoerd. Tevens wordt aansluiting gezocht bij Let’s Read, een leeshulpprogramma van USAid. Dit programma, net als Catch Up, is op dezelfde groepen gericht als LOGO 2000, namelijk de onderbouw van het primair onderwijs, en richt zich eveneens op de schriftelijke taal-ontwikkeling. Samen vormen deze acties een goede onderbouwing van  de lees- en schrijfvaardigheid, namelijk de technische leesvaardigheid door Catch up, de extensieve leesvaardigheid door Let’s Read en de  basiswoordenschat door LOGO 2000JAARVERSLAG 2018

   In 2018 hebben projectuitvoerders en bestuursleden van Stichting Kambo enkele malen een bezoek gebracht aan de projecten Zambia. Reis- en verblijfkosten waren voor eigen rekening.  

1. In het project LOGO 2000 Zambia zijn belangrijke vorderingen gemaakt. Inmiddels zijn nu 5 scholen opgenomen in het project. De scholen hebben de beschikking over de onderwijsmaterialen en de scholen zetten dat in volgens een vast schema. Drie maal zijn de leerkrachten van de scholen in 2018 getraind in taaldidactiek en in het bijzonder in de woordenschatontwikkeling gekoppeld aan het materiaal. De plaatselijke coördinator voert een deel van de trainingen uit. Hij bezoekt ook de scholen eens per maand en voert klassenobservaties uit en maakt daar verslag van.

   Alle leerlingen van Grade 2, 3, 4 en 5 van deze scholen hebben in de toetsweken aan het einde van het trimester deelgenomen aan algemene assessments over de woordenschat van LOGO 2000 die is aangeleerd in het betreffende trimester. De resultaten zijn voor de meeste scholen bijzonder goed. Op basis daarvan heeft het hoofd van het District Education Board van het Zambiaanse Ministry of General Education een aanbevelingsbrief geschreven t.b.v. sponsors: “Having seen the positive achievements and approaches this program is yielding in the district, I write to commend the organizers for any funding from well-wisher, so that it is scaled to a good number of schools in helping the learners to read and write better.” 

  

 

   De activiteiten zullen op deze manier en voorlopig op deze schaal worden voortgezet in 2019. Stichting Kambo heeft inmiddels een ANBI-status verkregen en zal aanvragen voor financiële steun indienen bij goede-doelen-fondsen en vermogensfondsen die de projecten en de uitbreiding van de projecten willen steunen.

2. De renovatie van de Katemo school. Deze school ligt verder in het achterland in Mfuwe, Oost Zambia. De school heeft geen extra fondsen en de streek heeft een arme bevolking. Het lerarenteam is competent en enthousiast, maar de school ontbeert veel basisvoorzieningen. Met ingezameld geld is de school in de zomer 2018 – samen met de leerlingen – opgeknapt en voorzien van aanvullend meubilair. Nu kunnen alle leerlingen zitten (soms met drie in een schoolbank), kunnen de klassen worden afgesloten en zijn alle muren geverfd. De gerenoveerde school is plechtig overgedragen aan de ouders (de community); de PTA (Parents Teachers Association) van Katemoschool gaat toezien op goed onderhoud.

   Inmiddels is er ook een safarilodge in de regio gevonden die de school adopteert en samen met buitenlandse bezoekers geld gaat inzamelen voor o.a. het opknappen van de onderkomens van leraren bij de school en de bouw van een schoolbibliotheek. Er blijft in 2018 intensief contact met de Katemoschool (het team en de oudercommissie). Er zal ook intensief worden samengewerkt met de betreffende safarilodge.