BELEIDSPLAN


 1. Inleiding

 2. Missie en doelstellingen

 3. Concrete doelen voor de komende jaren

 4. Lokale economie en duurzaamInleidingheid

 5. Organisatie en bestuur

 6. Financiën en bestuur  

 

 1. Inleiding

De Stichting Kambo is opgericht door een groep Nederlandse vrijwilligers, die op verschillende momenten betrokken is geweest bij hulp aan het Weeshuis en de Basisschool Bethel Academy in Achaise, Ghana. Door de krachten te bundelen en door geldstromen samen te brengen wilden zij het Aichaise project – in nauwe samenwerking met enkele Amerikaanse vrijwilligers en sponsors – verder ondersteunen en ook aan een efficiënte organisatievorm helpen. De ondersteuning van Achaise spitste zich toe op de kwaliteit en de opbrengst van het onderwijs in de met Amerikaanse donaties nieuw gebouwde school.

 

Vervolgens is een onderwijsproject voor de regio Mfuwe in Zambia bij de Stichting Kambo ondergebracht. Dit project is een pilot en is gericht op de tweede-taalontwikkeling van kinderen in de onderbouw van de basisschool; betreffende scholen kunnen in Nederland ontwikkeld materiaal inzetten wanneer zij hebben deelgenomen aan een reeks training- en scholingsbijeenkomsten voor leerkrachten, uitgevoerd door Nederlandse deskundigen.

 

Momenteel is de meeste aandacht gericht op het Zambiaanse project, omdat daar – vooralsnog - de beste kansen op resultaat en opbrengst liggen. De pilotscholen en de leerkrachten zijn heel erg enthousiast, in de regio hebben zich al verschillende nieuwe scholen aangemeld en de plaatselijke vertegenwoordigers van het ministerie van onderwijs hebben de resultaten van het project enorm geprezen.

 

De Stichting Kambo wil zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een onderwijsondersteunings-organisatie, gericht op Afrikaanse scholen en a. met inzet van Nederlandse deskundigen en b. donaties van Nederlandse en buitenlandse organisaties. Stichting Kambo wil zowel deskundigheidsontwikkeling als geld inzetten om de doelen te bereiken.

 

 1. Missie en doelstellingen

In veel Afrikaanse landen werken scholen met teams van zowel opgeleide en gecertificeerde leerkrachten als ook niet voor het vak opgeleide leerkrachten. Bij veel leerkrachten ontbreken basis-didactische vaardigheden. De kwaliteit van het onderwijs wordt daardoor gehinderd. De meeste goed opgeleide leerkrachten vinden een baan in de grote steden en in het private onderwijs. Arme scholen en scholen in het binnenland ontberen dus goede kwaliteitsimpulsen.

 

Voor de Stichting Kambo is dat een speerpunt: ondersteuning van scholen en leerkrachten in de arme delen van het land, zodanig dat kinderen maximaal van basisonderwijs kunnen profiteren, goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden kunnen ontwikkelen, opdat ze – na een succesvolle schoolloopbaan - een goede arbeidsmarktpositie kunnen bereiken en zo mogelijk het voortgezet onderwijs (junior high school en senior high school) met succes kunnen afronden.

 

In Zambia betekent dat dat de leerlingen een voldoende hoog niveau schriftelijke (schoolse) vaardigheden moeten bereiken, niet alleen in de eigen taal maar ook in Engels, want het Engels is de schooltaal in het VO en ook de voertaal op de arbeidsmarkt en in de toeristische bedrijfstak. De scholen die deelnemen aan het project zullen dus bovengemiddeld moeten scoren op de landelijke toetsen literacy, English, mathematics en science.

 

Stichting Kambo hoopt dat te bereiken door het aanbieden van trainingen aan leerkrachten, door inzet van materialen en hulpmiddelen en door het op orde brengen van de primaire faciliteiten binnen de school. Met dat laatste wordt bij voorbeeld bedoeld: wanneer de onderbouw van een school niet voldoende schoolbankjes heeft om alle kinderen bij het aanvankelijk schrijven op de juiste wijze schriftelijke vaardigheden te kunnen laten ontwikkelen, er via donaties voor voldoende schoolbankjes wordt gezorgd.

 

De leerkrachten worden getraind met een pakket leerkrachtvaardigheden dat In Nederland is ontwikkeld (Met Woorden in de Weer) en van uitsluitend Engelse voorbeelden is voorzien. Elke school ontvangt Engelstalige onderwijsmaterialen (leerkrachtkaarten en wandplaten) waarmee de leerlingen een mondelinge Engelse basiswoordenschat (schooltaalwoorden) opbouwen. Basisschoolleerlingen leren sinds kort lezen en schrijven in hun thuistaal in Grade 1, 2 en 3. Vanaf Grade 4 is ineens het grootste del van de lessen in het Engels (de zaakvakken) en worden er Engelse schoolboeken gebruikt. Leerlingen moeten op die plotselinge overgang worden voorbereid.

 

Het is bekend dat leerlingen na hun fase van aanvankelijk lezen in de gelegenheid gebracht moeten worden om veel te lezen (kilometers maken). Elke school moet dus over een goede schoolbibliotheek beschikken waar veel boeken in de thuistaal en in het Engels voorhanden zijn en er moet een schoolbibliothecaris kunnen worden aangetrokken om het e.e.a. te organiseren. Deskundige hulp vanuit Nederland moet daarvoor beschikbaar komen.

 

 1. Concrete doelen voor de komende jaren

In het Zambia-project is de pilotfase inmiddels voorbij. Gebleken is dat de scholen (directies, leerkrachten en leerlingen) zeer enthousiast zijn over de materialen en de didactiek die wordt ingezet. De zes pilotscholen hebben volgens plan gewerkt, de leerlingen zijn elk trimester getoetst en blijken de aangeleerde woordenschat voor meer dan 90% te beheersen. De leerkrachten worden periodiek geobserveerd en zij blijken de didactiek met succes toe te passen. Verwacht mag worden dat deze leerlingen een grote sprong voorwaarts maken en een flinke Engelse woordenschat beheersen (circa 2.500 schooltaalwoorden) wanneer zij in grade 4 - 6 les krijgen in de zaakvakken – in het Engels – en zelfstandig de schoolboeken kunnen lezen.

 

De pilot is door de district afdeling van het ministerie van Onderwijs in Zambia op de voet gevolgd en gemonitord. Er zijn hoge verwachtingen. Het doel is om binnen 2 jaar een vergelijkend onderzoek te doen om de resultaten van de proefscholen te kunnen vergelijken met (gematchte) controlegroepen. Voor de komende jaren worden middelen gezocht om de inzet van de materialen (drukkosten van de wandplaten, de leerkrachtkaarten), de leerhulpmiddelen en de leerkrachtentraining te kunnen bekostigen. Per school zal dat ongeveer € 4.000 gaan kosten. De Nederlandse uitgever/ontwikkelaar verleent de school een licentie voor het gebruik. Plaatselijk zal een ondersteuningsstructuur moeten worden opgebouwd; opgeleide trainers, opgeleide schoolbegeleiders en een kantoortje. Voor de schoolbezoeken moet voorzien zijn in een reiskostenvergoeding.

Indien niet aanwezig, zou voor deelnemende scholen een schoolbibliotheek moeten worden opgezet. De kosten daarvan bedragen circa € 1.000 per school, per jaar.

 

 

 1. Lokale economie en duurzaamheid

Stichting Kambo streeft er naar om geld te besteden in de lokale economie en met het oog op milieuvriendelijke oplossingen. Bij voorbeeld: een school heeft uit een donatie 40 nieuwe schoolbankjes gekregen, opdat kinderen niet op de grond maar gewoon op aan een tafel kunnen leren schrijven. De bankjes zijn door een plaatselijke smid geheel van metaal en niet van gekapt hout gemaakt en de frames van oude kapotte schoolbankjes zijn weer opnieuw als onderstel gebruikt. De wandplaten van het leer- en oefenmateriaal dat wordt toegepast, zal door een Zambiaanse drukker – naar Nederlands voorbeeld – worden gedrukt.

Voor de coördinatie van het project en voor de ondersteuning van leerkrachten zullen plaatselijk consulenten en trainers worden aangezocht en opgeleid.

 

 1. Organisatie en bestuur

De Stichting Kambo is in 2013 ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 57027404. De Stichting heeft een website www.stichtingkambo.nl. Op de website wordt in het kort de doelstelling van de stichting uitgelegd en worden de projecten toegelicht. Via de website kunnen belangstellenden in contact komen met het bestuur. Tevens vinden sympathisanten en potentiële donateurs er een bankrekeningnummer om bijdragen te storten. Er zijn geen werknemers in dienst. De bestuursleden zijn vrijwilligers en verlenen hand- en spandiensten om niet. Op dit moment is er ook geen vergoeding voor uitgezonden deskundigen.

 

Het bestuur bestaat uit 3 personen. Het bestuur vergadert regelmatig maar minimaal 3 maal per jaar.

Er zullen afspraken gemaakt moeten worden met de Nederlandse deskundigen die de leerkrachten trainingen verzorgen en de deskundigen die ondersteunen bij de opzet van de schoolbibliotheken.

 

 1. Financiën

In het verleden zijn er verschillende inzamelingen gehouden voor het Project Achiase. Deze middelen zijn besteed aan deskundigheidsbevordering, aan schoolboeken en (voor-)leesboeken en aan sponsoring van leerlingen. Voor het Zambia project zijn enkele incidentele inzamelingen gehouden (vooral voor schoolmeubilair). De materialen zijn tot nu toe gratis opgemaakt en gedrukt in Nederland. De deskundigen (initiatiefnemers van de pilot) hebben tot nu toe kosteloos aan het project gewerkt.

 

De Stichting Kambo wil het Zambia project bij grote donateurs onder de aandacht brengen om de middelen te verwerven voor de gewenste uitbreidingen naar nieuwe scholen in de regio en om het project een solide basis voor de toekomst te kunnen geven.